Reklamacije

Kako bi kupac ostvario svoja prava u vezi sa saobraznošću robe i garancijom, isti može dati izjavu za reklamaciju, a pravila važe za robu kupljenu na bilo koji mogući način koji to nudi Vjeverica DOO.

U slučaju da kupac izjavi reklamaciju Vjeverica DOO se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale kod propisane upotrebe proizvoda kao i zamjenu odgovarajućeg proizvoda za novi ako to bude neophodno. Prije izjavljivanja reklamacije preporučujemo provjeru svih neophodnih uslova za nesmetan i propisan rad kupljenih proizvoda.

Kupac nema pravo na reklamaciju usluga ili prozvoda, ukoliko je nedostatak nastao njegovom krivicom (fizičko oštećenje, nestručno rukovanje, i sl.) ili ako je u trenutku kupovine robe znao i pristao na navedeni nedostatak.

Predaja proizvoda na reklamaciju

Kako bi kupac ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je, pri predaji proizvoda na reklamaciju, da uz isti priloži svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, neoštećenu ambalažu, originalni garantni list (Reklamacionu izjavu) Vjeverica DOO i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to je poželjno navesti što detaljniji opis neispravnosti kako bi se olakšala i ubrzala provjera neispravnosti proizvoda od strane ovlašćenih lica. Opis neispravnosti, naziv proizvoda, proizvođač, oznaka modela, serijski broj i ostali podaci se unose u za to predviđen obrazac. Vjeverica DOO se obavezuje da će obezbijediti ovaj obrazac i popuniti isti prilikom prijema proizvoda na reklamaciju. Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primjeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju.

Napomena: Vjeverica DOO ne može da preuzme odgovornost za korisničke podatake koji se nalaze u memoriji uređaja pa se preporučuje pravljenje kopije željenih podataka prije predaje proizvoda na reklamaciju.

Rješavanje reklamacije

Od trenutka kada Vjeverica DOO primi reklamaciju, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, izvrši opravku ili zamjenu robe.

Zamjena robe prije provjere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cjenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni proizvod naznačeno da se u slučaju reklamacije može zamijeniti u garantnom roku). U slučaju da ovlašćeni servis utvrdi da je proizvod koji je donijet na reklamaciju ispravan, može biti naplaćena dijagnostika proizvoda po važećem cjenovniku servisa, kao i eventualni transport proizvoda.

Preuzimanje proizvoda sa reklamacije

Vjeverica DOO se obavezuje da će korisnika reklamacije obavijestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen ili zamijenjen, najkasnije sledećeg radnog dana nakon izvršenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od strane ovlašćenog servisa. Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije obrazac preda ovlašćenom licu – u suprotnom korisnik neće moći da preuzme proizvod sa reklamacije.

Korisnik je dužan da popravljeni / zamijenjeni proizvod preuzme najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada dobije obavještenje o razrješenju reklamacije. Nakon isteka tog perioda Vjeverica DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod.

Napomena: Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost: u slučaju zamjene za novi proizvod – fizičku neoštećenost, a u slučaju popravke – stanje u kojem je proizvod bio pri predaji na reklamaciju. Naknadne reklamacije po tom pitanju neće biti prihvaćene.

Nemogućnost reklamacije

Reklamacija se ne uvažava u slučaju nedostatka, oštećenja i kvarova nastalih nepravilnim i nestručnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem, korišćenjem neodgovarajućeg potrošnog materijala, kao i u slučaju intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa. Reklamaciju nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona, usled strujnog udara i elementarnih nepogoda kao što su požari, poplave, zemljotresi i sl.

Za sve dodatne informacije o reklamacijama možete nas kontaktirati.